ERKLÄRUNG DES SYNOP-SCHLÜSSELS (FM 12/13/14)

MMMM D....D YYGGggi 99LLL QLLLL
IIiii oder IIIII iihVV Nddff 00fff 1sTTT 2sTTT 3PPPP 4PPPP 5appp 6RRRt 7wwWW 8NCCC 9GGgg
222Dv 0sTTT 1PPHH 2PPHH 3dddd 4PPHH 5PPHH 6IEER 70HHH 8sTTT
333 0.... 1sTTT 2sTTT 3EsTT 4E'sss 55SSS 2FFFF 3FFFF 4FFFF 553SS 2FFFF 3FFFF 4FFFF 6RRRt 7RRRR 8NChh 9SSss
444 N'C'H'H'C
555 0sTTT 1RRRr 2sTTT 22fff 23SS 24Wt 25ww 26fff 3LLLL 5ssst 7hhZD 8N/hh 910ff 911ff 912ff   PIC IN  BOT hsTTT
    80000 1RRRRW 2SSSS 3fff 4fff 5RR 6VVVVVV 7sTTT 8sTTT 9sTTTs
666 1sTTT 2sTTT 3sTTT 6VVVV/VVVV 7VVVV
    80000 0RRRr 1RRRr 2RRRr 3RRRr 4RRRr 5RRRr
999 0ddff 2sTTT 3E/// 4E'/// 7RRRz

Abschnitt 0 - Identifikation und Ortung

Abschnitt 1 - Bodenbeobachtungen

Abschnitt 2 - Meeresoberflächenbeobachtungen

Abschnitt 3 - Klimatologische Daten

Abschnitt 4 - Wolken unter Stationsniveau

Abschnitt 5 - Ergänzende klimatologische Daten

Abschnitt 6 - Automatisch erzeugte Daten

Abschnitt 9 - Zusätzliche klimatologische Daten der Bundeswehr